Ana María Iriarte
Soprano / tiple

line

Ana Maria Iriarte

b. 1927

[thumbnails gallery]